Het verkiezingsprogramma D66 voor 2012

 

Op weg naar een welvarende, duurzame toekomst

 

D66 wil vooruit. Met zijn allen. Nederland heeft jaren stilgestaan. Er is verzuimd het dak te repareren toen de zon nog scheen. Economie, onderwijs, zorg en eigen verantwoordelijkheid zijn toe aan grondig onderhoud.

We komen alleen uit de huidige stilstand door ruimte te creëren voor nieuwe groei. Dat betekent ruimte maken voor talent en ondernemers. Groei in opkomende markten en duurzame groei in grondstoffen en energie. Aandacht voor een werkende arbeidsmarkt voor ouderen en het hervormen van onder meer woningmarkt, pensioenen en zorg. Met investeringen in onderwijs als de motor.

Gezonde overheidsfinanciën zijn de basis. D66 wil de begroting op orde hebben. Niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Niet op de pof leven. Zo moet het thuis, zo moet het bij de overheid. Dan schuiven we geen schuld door naar onze kinderen en kleinkinderen.

De mens, het individu, staat centraal. Met zoveel mogelijk keuzevrijheid, vrij om te denken en te doen. Niet beperkt door starre systemen en strikte regels. Wij willen maximale ruimte en kansen bieden het beste uit jezelf en anderen te halen. We hebben elkaar nodig. Wie struikelt wordt op de been geholpen en aangemoedigd weer zelfstandig te blijven staan. Dat is liberaal, dat is sociaal.

D66 kiest voor Europa, want dat is vrede, veiligheid en welvaart. De financiële crisis laat zien dat lidstaten zich niet aan afspraken over hun begroting, economie en toezicht op banken hebben gehouden. Dat komt niet door te veel, maar door te weinig samenwerking. Nederland kan alleen groeien door een sterk, veilig en welvarend Europa, met het handhaven van de euro en het toewerken naar een echte, democratische politieke unie.

Ons Nederland komt weer in beweging, door het maken van duidelijke keuzes, die zorgen voor nieuwe groei, meer ontplooiing, meer vrijheid en meer ruimte. Bij D66 geen loze beloften. Onze voorstellen zullen ook pijn doen, wij draaien daar niet omheen. Wat u ziet is wat u krijgt. Dat is ook wat u van een verantwoordelijke politieke partij in deze tijd mag verwachten.

In dit verkiezingsprogramma vindt u onze plannen en voorstellen. Op 12 september beslist u.

 

 

Nieuwe welvaart.

 

D66 wil bouwen aan het nieuwe verdienmodel van Nederland, aan verduurzaming van onze economie, aan een eerlijke en open arbeidsmarkt, aan een dienstbare financiële sector. Aan een land dat onderneemt en bloeit. Een land dat na jaren van stilstand weer vooruit gaat. Nieuwe welvaart vraagt om groei van onze economie, de beste manier om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Groei zorgt voor nieuwe banen. Groei zorgt voor innovatie en vernieuwing. En duurzame groei is de sleutel naar een welvarende toekomst. Allereerst moet de overheid zijn financiën op orde brengen, tegelijkertijd kan zij ruimte maken en gericht investeren.

Nederlanders ondernemen, innoveren en handelen. Onze kansen liggen voor het grijpen: in handel met opkomende economieën, in schoner en slimmer produceren, in dienstverlening, in gezondheidszorg en in innovatie. In de strijd om groei gaat het om flexibel en hoogwaardig talent, ondernemerschap, duurzaamheid en economische flexibiliteit. D66 heeft een groeiagenda om deze kansen te pakken.

 

Kiezen vóór Europa

 

D66 zegt JA tegen Europa. Europese integratie is een waarborg voor vrede, veiligheid en welvaart. In een wereld met opkomende grootmachten en uitdagingen die landsgrenzen overschrijden is het cruciaal dat Europa samenwerkt. D66 ziet de economische crisis als een uitdaging om – net als in Nederland - ook in Europa te hervormen. Zodat wij met een sterke euro financiële stabiliteit en groei kunnen realiseren. Zodat wij gezamenlijke waarden en rechten kunnen beschermen. En zodat wij Europa met een politieke unie sterker en democratischer kunnen maken.

 

Onderwijs

 

Onderwijs is de motor van ieders ontwikkeling en geluk. En de sleutel voor mensen om het beste uit zichzelf te halen. Dat geldt voor kinderen, maar zeker ook voor volwassenen. Een heel leven lang. Kennis en vaardigheden zijn essentieel om uit de economische crisis te komen. Daarom wil D66 fors investeren in leraren en docenten, in leerlingen en studenten, en in onderzoek. Nederland moet weer tot de internationale top gaan behoren. Zowel onze kenniseconomie als onze scholen.

 

Gezondheid

 

D66 wil zorg van goede kwaliteit voor iedereen toegankelijk houden. De zorgkosten stijgen explosief. Ieder jaar geven we meer uit aan de gezondheidszorg. Zonder maatregelen betaalt een doorsnee gezin in 2040 bijna de helft van zijn inkomen aan zorg. D66 wil de zorguitgaven daarom minder hard laten groeien. Als we dat niet doen, wordt gezondheidszorg onbetaalbaar.

 

Ruimte

 

D66 wil vooruit, ook als het gaat om de inrichting van ons land. Verouderde regels moderniseren, in plaats van eraan vastklampen. Een nieuw evenwicht bij het inrichten van de omgeving met ruimte voor groei, zorg voor groen, een hoogwaardig openbaar vervoer en een gezonde en goed werkende woningmarkt. Niet doormodderen met een systeem waarin je 10 jaar wacht op een huurwoning en starters geen huis kunnen kopen, maar de kansen pakken van een goed werkende woningmarkt. De weilanden in het Groene Hart en de bossen op de Veluwe koesteren we en thuiswerken en buiten de spits reizen stimuleren we.

 

Vrijheid door zelfbeschikking

 

Vrijheid is een kernwaarde van D66. Eigen keuzes maken en zijn wie je bent. Vrijheid staat onder druk, door partijen die knabbelen aan onze rechtsstaat en aan onze democratie. Maar ook door inbreuken op privacy en dreigende begrenzing van zelfbeschikking. Zelfbeschikking staat centraal voor D66. De zeggenschap over belangrijke medische keuzes ligt bij de patiënt, die zelf mét de arts een afweging maakt. Voor bescherming van de eigen levenssfeer zijn door toenemende dataregistratie en voortschrijdende techniek blijvend maatregelen nodig. Internet is steeds meer onderdeel van ons dagelijks leven. Nu is het moment om essentiële keuzes te maken om zo online-vrijheid, online-veiligheid en online-privacy te garanderen.

 

Recht en Bestuur

 

D66 wil dat iedereen zijn leven naar eigen inzicht in kan richten. Dat vraagt om een overheid die het individu ruimte en vertrouwen geeft. Maar er is geen ik zonder wij. We leven en werken samen, we hebben elkaar nodig. Zonder democratie en een functionerende rechtsstaat zijn vrijheid en veiligheid een illusie. Daarom verdedigen wij de rechtsstaat en democratie in Nederland en streven we ernaar deze te versterken in de rest van de wereld. De overheid moet benaderbaar, bevraagbaar en controleerbaar zijn. D66 wil een slagvaardig, democratisch en open bestuur. Met grotere en krachtige gemeenten, het hervormen van provincies en waterschappen tot landsdelen, en het vervolmaken van de nationale én Europese democratie.

 

Cultuur

 

Kunst, cultuur en erfgoed zijn essentieel voor een open en verbonden samenleving. Een bloeiende, creatieve sector is voor heel veel mensen een reden om ergens te willen wonen en maakt Nederland bovendien aantrekkelijk voor talenten en bedrijven. Ondernemers moeten zich kunnen ontwikkelen, zonder een overheid die optreedt als beoordelaar. Vrije en diverse media zijn voor D66 van belang in een goed werkende democratie. Monumenten vormen een brug tussen ons verleden en wat er na ons komt. D66 wil dit historisch besef bewaken en bewaren.

 

 

En nu vooruit